Get Adobe Flash player

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - teksty liturgiczne

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO

I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. 45/13/L

DLA POLSKI

Na prośbę Jego Ekscelencji Józefa Michalika, Arcybiskupa Przemyskiego obrządku łacińskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyrażoną w liście z dnia 14 grudnia 2012 r., mocą̨ uprawnień udzielonych tejże Kongregacji przez papieża BENEDYKTA XVI, chętnie wyrażamy zgodę, aby celebracja Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, została wprowadzona do kalendarza własnego diecezji polskich na czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, jako święto obchodzone każdego roku.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 13 lutego 2013 r.

( Antoni Kardynał Cañizares Llovera)

Prefekt Kongregacji

 

Artur Roche

Sekretarz Kongregacji

Mszał Rzymski

Msze roku liturgicznego

Czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego

Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Święto

Antyfona na wejście

Por. Hbr 7,24; 9,15

Chrystus, Pośrednik nowego Przymierza, które trwa na wieki, * ma Kapłaństwo nieprzemijające.

Odmawia się Chwała na wysokości

 

Kolekta

 Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, + spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, * okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana.

 

Modlitwa nad darami

Panie Boże, niech nasz Pośrednik, Jezus Chrystus, uczyni te dary miłymi Tobie; * i wraz z Sobą przedstawi nas jako wdzięczną ofiarę. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Prefacja

Prefacja na Mszę Krzyżma (nr 78): Kapłaństwo Chrystusa i Kościoła

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. W górę serca.

W. Wznosimy je do Pana.

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

W. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

Ty przez namaszczenie Duchem Świętym * ustanowiłeś Twojego Jednorodzonego Syna Kapłanem nowego i wiecznego przymierza * i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. *

Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, * lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, * którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie.

W Jego imieniu odnawiają oni Ofiarę, przez którą odkupił ludzi, * i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. * Otaczają oni miłością Twój lud święty, * karmią go słowem i umacniają sakramentami. *

Poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci, * starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości.

Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów...

 

Antyfona na Komunię

Mt 28,20b

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata.

 

Modlitwa po Komunii

Prosimy Cię, Panie, niech święta Hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, + abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości, * przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Czytania biblijne

Mszał Rzymski

Czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego

Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Święto

Rok A

Pierwsze czytanie

Rdz 22,9-18

Ofiara Abrahama

 

Psalm responsoryjny

Ps 40(39),7-8a.8b-9.10-11ab.17 (R/. 8a.9a)

R/. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

lub

 

Pierwsze czytanie

Hbr 10,4-10

Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca.

 

Śpiew przed Ewangelią

Flp 2,8-9

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa, dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

 

Ewangelia

Mt 26,36-42

Smutna jest dusza moja aż do śmierci

 

Rok B

Pierwsze czytanie

Jer 31,31-34

Moje prawo wypiszę na ich sercu

 

Psalm responsoryjny

Ps 110(109),1b-e.2.3. (R/. 4b)

R/. Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek

albo

 

Pierwsze czytanie

Hbr 10, 11-18

Skuteczność ofiary Chrystusa

 

Śpiew przed Ewangelią

Hbr 5,8-9

Chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. * A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

 

Ewangelia

Mk 14,22-25

To jest Ciało moje. To jest Krew moja

 

Rok C

Pierwsze czytanie

Iz 6,1-4.8

Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów

 

Psalm responsoryjny

Ps 23 (22),2-3.5.6 (R/. 1)

R/. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

albo

 

Pierwsze czytanie

Hbr 2,10-18

Tak Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą.

 

Śpiew przed Ewangelią

Ez 36,25a.26a

Pokropię was czystą wodą i dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza.

 

Ewangelia

J 17,1-2.9.14-26

Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

 


Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana: tekst polski

1. Liturgia Godzin

Czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego

Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Święto

Wezwanie

Ant. Oddajmy chwałę Chrystusowi, * który ma kapłaństwo nieprzemijające.

Psalm wezwania jak w Częściach stałych.

 

Godzina Czytań

Hymn

Jezu, Ty jesteś najwyższym Kapłanem,

I Pośrednikiem jedynym u Ojca,

Słusznie Cię wielbi lud, którego modły,

Wspierasz w niebiosach.

Ty w łonie Panny z Ducha się począłeś,

Dziecięcą dłonią dzierżysz losy świata,

Rodzisz się dla nas godzien być jedyną

Ofiarą chwały.

Ciebie sam Ojciec, pełen majestatu,

Świętej radości olejem namaścił,

Byś jako Kapłan cześć najwyższą Jemu

Zawsze oddawał.

Ciało śmiertelne przyoblekłeś, Boże,

Krwią swą obmyłeś nas i ozdobiłeś,

Składając okup należny za naszą

Śmiertelną winę.

Na drzewie krzyża, Chryste, wywyższony,

Wszystkich przygarniasz, umacniasz miłością.

Tobie i Ojcu wraz z Pocieszycielem

Wieczysta chwała. Amen.

 

Psalmodia

1 Ant. Prosiłem mojego Ojca * i dał mi w dziedzictwo narody.

Psalm 2

Dlaczego się burzą narody, *

czemu ludy żywią daremne zamysły?

Buntują się królowie ziemi †

i władcy wraz z nimi spiskują *

przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:

"Stargajmy ich pęta, *

a więzy precz odrzućmy od siebie!"

Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *

Pan się z nich naigrawa,

A potem do nich mówi w gniewie swoim *

i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:

"Oto Ja ustanowiłem swego Króla *

na Syjonie, świętej górze mojej".

Wyrok Pański ogłoszę: †

On rzekł do mnie: "Tyś jest moim Synem, *

Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.

Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *

i krańce ziemi w posiadanie Twoje.

Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *

skruszysz ich jak gliniane naczynie".

A teraz, królowie, zrozumcie, *

nauczcie się, sędziowie ziemi:

Służcie Panu z bojaźnią, *

z drżeniem całujcie Mu stopy,

Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę zagłady, †

gdyż gniew Jego prędko wybucha. *

Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.

Ant. Prosiłem mojego Ojca * i dał mi w dziedzictwo narody.

2 Ant. Wydajcie wasze ciała * na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu.

Psalm 40 (39), 2-9

Z nadzieją czekałem na Pana, †

a On się pochylił nade mną *

i wysłuchał mego wołania.

Wydobył mnie z dołu zagłady, *

z błotnego grzęzawiska.

Stopy moje postawił na skale *

i umocnił moje kroki.

Włożył mi w usta pieśń nową, *

śpiew dla naszego Boga.

Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, *

i zaufają Panu.

Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, *

a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa.

Panie, Boże mój, wiele uczyniłeś cudów *

i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna.

A gdybym chciał je głosić i opowiadać, *

byłyby liczniejsze, niż można to wyrazić.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, †

lecz otwarłeś mi uszy; *

nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.

Wtedy powiedziałem: "Oto przychodzę. *

W zwoju księgi jest o mnie napisane:

Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *

a Twoje Prawo mieszka w moim sercu".

Ant. Oddajcie wasze ciała * na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu.

3 Ant. Chrystus umiłował Kościół * i wydał za niego samego siebie, / aby go uświęcić.

Psalm 85 (84)

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, *

odmieniłeś los Jakuba.

Odpuściłeś winę swojemu ludowi *

i zakryłeś wszystkie jego grzechy.

Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, *

powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie.

Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, *

Twego oburzenia na nas poniechaj.

Czyż będziesz się gniewał na wieki, *

czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?

Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, *

a Twój lud w Tobie będzie się weselił?

Okaż nam, Panie, łaskę swoją *

i daj nam swoje zbawienie.

Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: †

oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, *

którzy się zwracają ku Niemu swym sercem.

Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †

dla tych, którzy Mu cześć oddają, *

i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Łaska i wierność spotkają się ze sobą, *

ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie, *

a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam szczęściem obdarzy, *

a nasza ziemia wyda swój owoc.

Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *

a śladami Jego kroków zbawienie.

Ant. Chrystus umiłował Kościół * i wydał za niego samego siebie, / aby go uświęcić.

V/. Chrystus złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy.

R/. I udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.

 

I czytanie

Z Listu do Hebrajczyków

4, 14-16; 5, 1-10

Chrystus prawdziwym arcykapłanem

Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my - z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

Każdy bowiem arcykapłan spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: «Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził», jak i w innym miejscu: «Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka». Z głośnym wołaniem i płaczem za swych doczesnych dni zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, nazwany przez Boga arcykapłanem na wzór Melchizedeka.

 

Responsorium

Flp 2,8; Iz 53,7

R/. Chrystus uniżył samego siebie, * stawszy się posłusznym aż do śmierci.

V/. Został ofiarowany, gdyż sam tego pragnął. * Stawszy się posłusznym aż do śmierci.

 

II czytanie

Z Encykliki "Mediator Dei" Papieża Piusa XII (AAS 39 [1947], 552-553).

Chrystus kapłanem i żertwą ofiarną

Chrystus jest kapłanem, ale kapłanem dla nas, a nie dla siebie, ponieważ w imieniu całego rodzaju ludzkiego zanosi Ojcu Przedwiecznemu prośby i wyrazy czci religijnej; On jest żertwą ofiarną, ale dla nas, ponieważ w miejsce człowieka obarczonego grzechami stawia siebie samego. Już słowa Apostoła: «To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie», domagają się od wszystkich chrześcijan, by w ten sposób wzbudzali w sobie – na ile ludzkie możliwości pozwalają – te uczucia, którymi ogarnięta była dusza Boskiego Odkupiciela, gdy składał ofiarę z Siebie samego; w każdym razie niech wzbudzają pokorne poddanie umysłu i Najwyższemu Majestatowi Bożemu składają uwielbienie, cześć, chwałę i dziękczynienie. Oprócz tego słowa te domagają się od nich, by przybierali w jakiś sposób postawę żertwy ofiarnej, by zapierali się samych siebie ze względu na przykazania Ewangelii, by z własnej woli i ochoczo podejmowali dzieło pokuty, by wszyscy z osobna brzydzili się tym, czego się dopuścili, i za to czynili ekspiację. W końcu słowa te domagają się, byśmy wszyscy razem z Chrystusem ponieśli mistyczną śmierć na krzyżu w taki sposób, abyśmy mogli przypisać sobie myśl św. Pawła: «Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża».

 

Responsorium

Por. Ga 2,20

R/. Żyję wiarą w Syna Bożego, * który mnie umiłował * i samego siebie wydał za mnie.

V/. Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. * Który mnie umiłował.

 

Hymn Ciebie, Boże chwalimy

Modlitwa jak w Jutrzni.

Jutrznia

Hymn

Niebo i ziemia wielbią Ciebie, Chryste,

Odkupicielu, najwyższy Kapłanie,

Ty składasz Ojcu jako przebłaganie

Samego siebie.

Jezu pokorny, chętnie się zgodziłeś

Być wprowadzonym w ciemną trwogę śmierci,

By nam, zgubionym, utorować drogę

Ku bramom nieba.

Gdy wypełniłeś proroków wyrocznie,

Znosząc obrzędy przodków uświęcone,

Nową miłością ustanawiasz odtąd

Z niebem przymierze.

Dawco łaskawy wzniosłego przymierza,

Jedyny Święty, poręko pokoju,

Sam na ołtarzach siebie Bogu składasz,

Pokarmie życia.

Na drzewie krzyża, Chryste, wywyższony,

Wszystkich przygarniasz umacniasz miłością.

Tobie i Ojcu wraz z Pocieszycielem

Wieczysta chwała. Amen.

1 Ant. Przez krew Jego krzyża * Ojciec pojednał wszystko ze sobą, / i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach.

Psalmy i pieśń z niedzieli I tyg.

2 Ant. Wszystko przez Chrystusa * i dla Chrystusa zostało stworzone.

3 Ant. Wszystko poddał pod Jego stopy, * a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, / który jest Jego Ciałem.

 

Czytanie

Hbr 10,5-10

Przeto przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - aby spełnić wolę Twoją, Boże». Wyżej powiedział: «ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie», choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: «Oto idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

 

Responsorium krótkie

Ps 40 (39),8-9

R/. Oto przychodzę, * abym pełnił Twoją wolę.

V/. Twoje Prawo mieszka w moim sercu. * Abym pełnił Twoją wolę. Chwała Ojcu. Oto przychodzę.

 

Ant. do pieśni Zachariasza

Niech wszyscy stanowią jedno, Ojcze, * aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

 

Prośby

Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, Ty napełniasz dobrodziejstwami wszystkich, którzy do Ciebie przychodzą: my, Twoje dzieci, na początku tego dnia, prosimy Cię przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie: wysłuchaj nas, Panie.

Jezu Chryste, Synu Boga żywego,

— prowadź nas do światła Twojej Prawdy.

Chryste, Słowo Boga, Ty jesteś u Ojca odwiecznie i na wieki,

— uświęć Twój Kościół w jedności.

Jezu, Namaszczony przez Ojca w Duchu Świętym,

— utwierdź Twój Kościół w świętości.

Chryste, Kapłanie Nowego Testamentu,

— przyoblecz kapłanów Twoją świętością na chwałę Ojca.

Chryste, Mądrości Boga, pokoju i pojednanie nasze,

— spraw, abyśmy wszyscy byli zgodni i jednomyślni w Twoim Kościele.

Chryste, Wieczny Kapłanie i Chwało Ojca,

— spraw, aby nasza ofiara była uwielbieniem Twojej wiecznej chwały.

 

Ojcze nasz

Modlitwa

Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, + spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, * okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana.

 

Modlitwa w ciągu dnia

Psalmy z dnia bieżącego.

 

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Przez Chrystusa * wszyscy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

 

Czytanie

Hbr 7, 26-27

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.

V/. Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych.

R/. Abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały.

 

Modlitwa południowa

Ant. Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, * gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.

 

Czytanie

1 P 2,4-5

Przybliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

V/. Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie.

R/. Zakorzenieni i na Nim zbudowani, i umocnieni wiarą.

 

Modlitwa popołudniowa

Ant. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego, * dla budowania Jego Ciała, którym jest Kościół.

 

Czytanie

1 P 2,9-10

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świetym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzy byliście nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzy nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.

V/. W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy.

R/. Do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele.

Modlitwa jak w jutrzni.

 

Nieszpory

Hymn

O Chryste, wieczny Kapłanie,

Dawco nowego Przymierza,

Tobie składamy z wdzięcznością

Modlitwy nasze i pieśni.

Wyszedłeś z Ojca pałacu,

Przejęty naszą przewiną,

Wstąpiłeś w łono Dziewicy,

Ubogi oraz posłuszny.

Ojciec wraz z Duchem namaścił

Ciebie na Arcykapłana,

Byś zgładził stare przewiny

I wszystko w łasce odnowił.

Najczystsza Żertwo jedyna,

Z miłości krew swą wylewasz,

By nowe dzieci już mogły

Ojca pokojem się cieszyć.

Jedyny nasz Zbawicielu,

Wieczna Ofiaro ołtarzy;

Siedzisz na tronie najwyższym,

Aby się wstawiać za nami.

Chryste, Najwyższy Kapłanie,

Który królujesz na wieki,

Ofiaro wieczna i żywa,

Ciebie i Ojca wielbimy. Amen.

1 Ant. Pan przysiągł i tego nie odwoła: * Ty jesteś kapłanem na wieki / na wzór Melchizedeka.

Psalm 110 (109), 1-5. 7

Rzekł Pan do Pana mego: *

"Siądź po mojej prawicy,

Aż uczynię Twych wrogów *

podnóżkiem stóp Twoich".

Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu; *

panuj wśród swych nieprzyjaciół!

Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu: †

W blasku świętości *

z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.

Pan przysiągł i tego nie odwoła: *

"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".

Pan jest po Twojej prawicy, *

zetrze królów w dzień swego gniewu.

On po drodze pić będzie z potoku, *

dlatego głowę podniesie.

Ant. Pan przysiągł i tego nie odwoła: * Ty jesteś kapłanem na wieki / na wzór Melchizedeka.

2 Ant. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, * razem z Chrystusem przywrócił nas do życia.

Psalm 110 (111)

Z całego serca będę chwalił Pana *

w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.

Wielkie są dzieła Pana, *

zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, *

a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.

Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *

Pan jest miłosierny i łaskawy.

Dał pokarm bogobojnym, *

pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.

Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich *

oddając im posiadłości pogan.

Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy, *

wszystkie Jego przykazania są trwałe,

Ustalone na wieki wieków, *

nadane ze słusznością i mocą.

Zesłał odkupienie swojemu ludowi, *

na wieki ustanowił swoje przymierze.

Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, *

bojaźń Pana jest początkiem mądrości.

Wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, *

a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.

Ant. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, * razem z Chrystusem przywrócił nas do życia.

3 Ant. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, * Pierworodnym wobec każdego stworzenia.

Pieśń Por. Kol 1, 11c-20

Z radością dziękujcie Ojcu, †

który was uczynił godnymi uczestnictwa *

w dziale świętych w światłości.

On uwolnił nas spod władzy ciemności †

i przeniósł nas do królestwa *

swego Syna umiłowanego.

W Nim mamy odkupienie, *

odpuszczenie grzechów.

On jest obrazem Boga niewidzialnego, *

Pierworodnym z całego stworzenia,

Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *

i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;

Byty widzialne i niewidzialne, *

czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.

Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; *

On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie.

On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *

i On jest Początkiem,

Pierworodnym spośród umarłych, *

by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.

Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała Pełnia *

i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:

To, co na ziemi, i to, co w niebiosach, *

wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Ant. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, * Pierworodnym wobec każdego stworzenia.

 

Czytanie

Hbr 10, 19-23

Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.

 

Responsorium krótkie

Rz 5,1b-2b

R/. Zachowajmy pokój z Bogiem * przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zachowajmy pokój.

V/. Chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Przez Pana. Chwała Ojcu. Zachowajmy pokój.

 

Ant. do Pieśni Maryi

Ojcze, za nimi proszę, * ponieważ są Twoimi, / a za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, / aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

 

Prośby

Do Boga Ojca, który swoją wolą wszystkim kieruje i błogosławi tych, którzy w Nim mają nadzieję, przez Chrystusa zanieśmy nasze prośby:

Z ufnością prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Ty jesteś Słowem Ojca,

— daj nam poznać, o co mamy prosić.

Chryste Kapłanie, Ty jesteś Chlebem Życia,

— spraw, aby wybrani żyli darem własnego kapłaństwa, i w Tobie udoskonalali swoje oddanie.

Chryste uwielbiony, Ty zawsze wstawiasz się za nami u Ojca,

— uczyń nas wiernymi w modlitwie, aby nie zabrakło robotników na Twoim żniwie.

Chryste Panie, posłany przez Ojca,

— spraw, aby wszyscy w Tobie odnajdowali życie i drogę do Królestwa.

Chryste, Synu Boga żywego, Ty śmiercią swoją śmierć pokonałeś,

— przyjmij ofiarę życia naszych zmarłych i daj im radość wiecznej chwały.

 

Ojcze nasz

Modlitwa

Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, + spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, * okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online