Get Adobe Flash player

Kalendarz własny diecezji świdnickiej

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO

ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. 1071/11/L

SUIDNICENSIS

 

Instante Excellentissimo Domino Ignatio Dec, Episcopo Suidnicensi, litteris die 4 novembris 2011 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice BENEDICTO XVI tributarum, Calendarium proprium eiusdem dioecesis, prout in adiecto extat exemplari, perlibenter confirmamus, ita ut ab omnibus, qui eo tenentur, in posterum servetur.

In Calendario imprimendo mentio fiat de approbatione ab Apostolica Sede concessa.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 24 aprilis 2012.

( Antonius Card. Cañizares Loovera)

Praefectus

 

 

( Iosephus Augustinus Di Noia, OP)

Archiepiscopus a Secretis

 

 

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO

I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. 1071/11/L

DLA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

Na prośbę Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego, wyrażoną w liście z dnia 4 listopada 2011 r., mocą̨ uprawnień udzielonych tejże Kongregacji przez papieża BENEDYKTA XVI, chętnie zatwierdzamy Kalendarz własny tej diecezji, zgodnie z załącznikiem, aby służył w przyszłości wszystkim, których on dotyczy.

W druku Kalendarza diecezjalnego należy umieścić wzmiankę o zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 24 kwietnia 2012 r.

( Antoni Kardynał Cañizares Llovera)

Prefekt Kongregacji

 

Józef Augustyn Di Noia, OP

Sekretarz Kongregacji


 

Dioecesis Suidnicensis

- Calendarium proprium[1]-

 

IANUARIUS

30.    In dedicatione ecclesiae cathedralis (Festum; in ipsa ecclesia cathedralis: Sollemnitas)

MAIUS

8.       S. Stanislai, episcopi et martyris, Patronis principalis dioecesis (Sollemnitas)

21.    S. Joannis Nepomucen, presbyteri et martyris (Memoria)

22.    S. Christophori Magallanes, presbyteri, et sociorum martyrum

 

IUNIUS

12.    Bb.Ladislai Błądziński, presbyteri, et sociorum martyrum

20.    S. Aloisii Gonzaga, religiosi (Memoria)

21.    B. Mariae Virginis, causae nostrae laetitiae (Memoria)

SEPTEMBER

19.    B. Gerardi Hirschfelder, presbyteri et martyris

 

OCTOBER

16.    S. Hedvigis de Silesia, Patronae Silesiae (Sollemnitas)


 

DLA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

- KALENDARZ WŁASNY[2] -

 

STYCZEŃ

30.    Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego (Święto; w kościele katedralnym: Uroczystość)

MAJ

8.       Św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego Patrona diecezji (Uroczystość)

21.    Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika (Wspomnienie obowiązkowe)

22.    Świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera, i Towarzyszy (Wspomnienie dowolne)

CZERWIEC

12.    Błogosławionych męczenników Władysława Błądzińskiego, prezbitera, i Towarzyszy (Wspomnienie dowolne)

20.    Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (Wspomnienie obowiązkowe)

21.    NMP Przyczyny Naszej Radości (Wspomnienie obowiązkowe)

WRZESIEŃ

19.    Bł. Gerharda Hirschfeldera, prezbitera i męczennika (Wspomnienie dowolne)

PAŹDZIERNIK

16.    Św. Jadwigi Śląskiej, Patronki Śląska (Uroczystość)[1] Quando non indicatur gradus celebrationis, fit memoria ad libitum.

[2] W oryginale łacińskim wspomnienie dowolne nie ma podanego stopnia celebracji, w Polsce jest inny zwyczaj, stąd podajemy przy wspomnieniu stopień: "obowiązkowe / dowolne".

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online